Prostorni plan

2008. usvojen prostorni plan općine Brela

Nositelj izrade Prostornog plana općine Brela je Urbanistički institut Hrvatske dioničko društvo za prostorno planiranje i uređenje prostora. Nakon izrade konačnog prijedloga plana Općinsko poglavarstvo je zatražilo i dobilo sve potrebne suglasnosti ministarstava, državnih službi i uprava kao i konačnu suglasnost Ministarstva prostornog uređenja i graditeljstva od 19.ožujka 2008. godine. Time je Prostorni plan bio spreman na konačno usvajanje Općinskog vijeća. Općinsko vijeće je na sjednici održanoj 24.lipnja 2008. donijelo odluku o usvajanju 59 amandmana na konačni prijedlog Prostornog plana koje je predložio klub vijećnika HDZ-a. Najveći dio amandmana odnosio se na otklanjanje gramatičkih i stilskih nejasnoća u odredbama za provođenje te korekcija zbog donošenja novog Zakona o prostornom uređenju i gradnji. Usvojeni amandmani upućeni su Ministarstvu zaštite okoliša i graditeljstva u svrhu izdavanja mišljenja na iste. Nakon dobivanja pozitivnog mišljenja na amandmane uz manje korekcije općinsko vijeće ovlastilo je Urbanistički institut Hrvatske d.d. za izradu konačnog prijedloga Prostornog plana uređenja općine Brela (tekstualnog i grafičkog dijela) koji će obuhvatiti usvojene amandmane. Nakon izrade konačnog prijedloga Plan je upućen općinskom vijeću na konačno usvajanje.
Općinsko vijeće Općine Brela je dana 30. kolovoza 2008. donijelo konačnu odluku o donošenju Prostornog plana uređenja općine Brela.

Usvajanjem Prostornog plana uređenja općine Brela konačno je:

  • zaštitićeno područje općine od divlje izgradnje
  • spriječena daljnja izgradnja stambenih zgrada za tržište koja je već uzela maha od raznih domaćih i stranih građevinskih mešetara i lobija
  • zaustavljena nekontrolirana nadogradnja hotela i omogućeno podizanje kategorije istih
  • zaštićena sva kulturna i prirodna dobra općine
  • od izgradnje spašen i sačuvan Dugi rat – zaštićeni krajobraz plaža i šuma koji zaštitu uživa još od 1963. godine, po kojem su Brela i prepoznatljiva kao elitno turističko odredište
  • omogućen daljnji razvoj turizma izgradnjom hotela visoke kategorije u novim neizgrađenim turističkim zonama
  • omogućen razvoj Brela Gornjih u turističkom i gospodarskom smislu
  • omoguđena legalizacija tj. ishodovanje dokumenata prostornog uređenja gotovo svih izgrađenih građevina u izgrađenom građevinskom području
  • omogućeno rješavanje prometnih i parkirnih problema planiranjem novih prometnica (Bartol Kašić-Rogač-Berulia) i javne garaže (iznad crkve Gospe od Karmela – Soline)
  • stvorena mogućnost legalizacije svih izgrađenih i planiranih lučica na području općine Brela

U najvećem dijelu izgrađenog građevinskog područja (tamno žuto) odmah se mogu ishodovati dokumenti prostornog uređenja i gradnje u svrhu legalizacije izgrađenih građevina i rekonstrukcije postojećih, a u ostalim građevinskim područjima gradnja će biti dozvoljena nakon donošenja Urbanističkog plana uređenja naselja Brela čija je izrada u tijeku.
Predavanje zahtjeva vrši se u Uredu za prostorno uređenje i urbanizam u Makarskoj. Prostorni plan općine Brela građani mogu pregledati u vijećnici općine kao i na novim internet stranicama Općine Brela, a za detaljnije tumačenje na raspolaganju su im naše stručne službe.

Općina Brela prva je na ovom području uvela nove tehnike čitanja prostorno-planske dokumentacije na računalu u svrhu brže i preciznije dostupnosti informacije građanima.

Dokumenti

Grafički prikaz