Prijedlog izmjena i dopuna

Objava Ponovne javne rasprave

Prijedlog izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Brela za Javnu raspravu održanu od 08.veljače 2016.g. do 08.ožujka 2016.g.:
TEKSTUALNI DIO:

GRAFIČKI DIO:

PRILOZI